Sweensween
VälkomnaWelcomeTestmetodik Test method
testadministrationadministrationLyckades succeed
Vem
är jag?
Who am I?mjukvarutestningsoftware testing
genom throughgrå-lögngrey line
getsom as
sedanagoTror think
hafthadtänkbaraconceivable
titlartitleKanske maybe
automatiserareautomatorkodacode
anställd employeeproduk product
bolagcompanykonsultconsultant
olika different firmorcompany
storbig mindresmaller
Försvardefenseutbildningeducation
forskningresearchbarnschildern
gillarlikeöl beer
hårdrockhard rockVilkatidi är niwho are you?
Mittmytidigarepast
erfarenheterexperienceFörväntningar expectations
Genomgång reviewInnehåll content
MålgoalTestprocessentest process
valchoiceavof
Kvalitetssäkringquality assuranceSpårbarhet traceability
redogöra describeavgöra determine
testfall test casetestarens tester’s
utvecklingsprocessendevelopment processBetygskriteriergrading criteria
Icke notgodkänt approve
fullföljtcompleternått night
samtligaalldessutomtoo
motivera justifyplanera plan
testarbetetTEST WORKkategoriercategory
nivåerLEVELfallcase
förändringchangeUtforskande Exploration
scenariotestningscenariotestingFärdigheterskill
Ändra changeutifrån based
mjukvaran softwareUtföra perform
KompetenserCompetenciesskapa create
samtand alsoeventuella eventual
Anpassa customizefunktionalitet functionality
kravrequiremnts

By toihid

Leave a Reply