Swedish vocabulary

Swe Eng Swe Eng
nyhetsnews sidanPage
Det it/there ska shall,
will
should
blibe lättare Easier
attto/thatget
a-kassa Cash register försäkring insurance 
personer person som who
har has jobbat job
blir become arbetslösa unemployed
Förra last måndagen monday
skrev wrote allt fler går more and more
med joins Senare later
samma same vecka week
sa said regeringen government
gör omredo ersättning remuneration 
omif/about Luften air
renare cleaner svåra different
tider time Men but
finnsare några some
goda good trots after
allt all bra good
vår our jord soil
mår feel lite a little
bättre better Skadliga harmfull
utsläpp emissions  från from
och and bilar cars
flygplan aircraft  har have
minskat decreased många many
städer city blivit become 
Haven Haven friskare healthier
Varning Warning  för for
falska fake viruset virus
källkritik source criticism Hur How 
vet knowviwe
sann true eller or
falsk false tipsar tips
sex six frågor question
ställa ask Vad what
åsikt opinion  fakta fact
När when gammal old
Var where privat private
blogg blogdagstidningdaily newspaper
fick behindsocialasocial
mediermedia till to
exempel exampleSVT (short form)
Vem wholigger is
bakombehind vän friend
myndighet authority Varför why
Vill want någon anyone
sälja sell produkt product
digyou samhällsskyddcivil
beredskap preparedness Snartsoon
påskEaster stor great
högtid feast under during
våren spring Kristna Christians 
firar celebrate  minne memory
av of Jesu Jesus
död dead och and
uppståndelse stir(পুনরুত্থান) Mat food
ägg egg godis sweets
Barnen kids brukar usually
godis candy mathelg food-
weekend
Vanlig Usual  påsk bordet table
sillherring lax salmon
lamm lamb ägg egg
sätta putbjörkrisbirch twigs
fjädrar feathers  olika different
färger color Ingen no
vanlig common resa travell
bort awayFolkhälsoPublic health
oss us stanna stay
hemma home

Video https://www.youtube.com/watch?v=OSi4xSo8YeQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=OSi4xSo8YeQ&feature=youtu.be